Close

Sư phạm hoằng pháp

 • Ý Nghĩa Thuyết Pháp

  Thiết nghĩ một giảng sư muốn truyền trao hiểu biết của mình cho người đã khó, mà truyền đạt được tư tưởng cao sâu của Đức Phật cho người lãnh hội càng khó hơn.

 • Kinh Nghiệm Hoằng Pháp

  Thiết nghĩ mỗi vị giảng sư có sở đắc, sở trường riêng. Tuy nhiên, tôi khuyên các Thầy cô trên bước đường truyền giáo đừng nên bắt chước, kể cả đừng bắt chước theo tôi, vì bắt chước sẽ thất bại.

 • Hoằng Pháp Theo Nhân Duyên

  Thiết nghĩ mỗi giảng sư đều nêu lên những nét truyền đạo đặc thù mà mình đã thể nghiệm thành công hay thất bại, để chúng ta cùng nhau học hỏi, làm phong phú them sự hiểu biết cho nhau trên bước đường hoằng pháp lợi sanh, một việc làm chính yếu của trưởng tử Như Lai.

 • Giáo Dục Và Hoằng Pháp

  ...bước đầu tiên Đức Phật nhắm đến việc xây dựng con người đạo đức, vô nhiễm. Và muốn làm việc ấy thành công, Ngài phải lựa chọn con người có ý hướng thượng mới đào tạo.

 • Phương thức hoạt động của Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ

  Cận sự Nam và Cận sự Nữ cần được đào tạo để có nhận thức đúng theo một quy phạm (hệ thống giáo dục, đào tạo theo chương trình thống nhất, xuyên suốt của Giáo hội). Trên lý tưởng tự độ và độ tha, Hoằng pháp viên cư sĩ cần hội đủ các thành tố: Kiến thức, nhân cách, phương tiện và năng lực.