Close

Quy chế

CHƯƠNG I
DANH HIỆU - TRỤ SỞ- MỤC ĐÍCH


Điều 1: Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP.HCM là một Ban chuyên ngành về các hoạt động hoằng pháp trực thuộc Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo TP.HCM, lấy tên là “BAN HOẰNG PHÁP THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP.HCM”.

Điều 2: Trụ sở của Ban Hoằng Pháp THPG TP.HCM đặt tại Văn phòng của Thành Hội Phật Giáo TP.HCM, số 243 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM.

Điều 3: Mục đích hoạt động của Ban Hoằng Pháp là:

a) Hỗ trợ các hoạt động chuyên ngành hoằng pháp cho Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo TP.HCM
b) Truyền bá Phật pháp và hướng dẫn Tăng-Ni, Phật tử phát huy tư tưởng trong sáng của giáo lý Đạo Phật nhằm mang lại hạnh phúc an vui cho moi người.
c) Xoá bỏ các tư tưởng mê tín dị đoan, không đúng với chánh pháp…; giúp cho người con Phật sống đúng với tinh thần “Giới-Định-Huệ và Giải Thoát” của Đức Phật.

CHƯƠNG II
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ


Điều 4: Thành phần nhân sự Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP.HCM tối đa là 25 thành viên, bao gồm: 01 Trưởng ban, 04 Phó ban, 01 Thư Ký, 02 Phó Thư ký, 01 Thủ quỹ, 01 Chánh văn phòng và các Ủy viên chuyên ngành được phân công theo sở trường phục vụ. Trưởng Ban Hoằng Pháp do Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo TP.HCM suy cử. Các thành viên còn lại đều do vị Trưởng Ban chọn và được sự chấp thuận của Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo TP.HCM bằng một quyết định.

Điều 5: Để mở rộng hoạt động chuyên môn của ngành hoằng pháp nhằm quảng bá giáo lý Đức Phật đến quần chúng ở vùng sâu vùng xa, Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP.HCM thành lập riêng một bộ phận Đoàn Giảng Sư chuyên trách các hoạt động thuyết giảng với danh xưng là “ĐOÀN GIẢNG SƯ BAN HOẰNG PHÁP THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TPHCM”. Đoàn Giảng Sư trực thuộc hệ thống ngang của Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP.HCM, hệ thống dọc của Ban Hoằng Pháp Trung Ương; và có nội quy riêng hoạt động của Ban. Thành viên của Đoàn bao gồm: 01 Trưởng đoàn, 07 Phó đoàn, 02 Thư ký, 01 Uỷ viên liên lạc và chư tôn đức giảng sư. Trưởng đoàn giảng sư do Trưởng Ban Hoằng Pháp suy cử; các thành viên giảng sư khác do Trưởng Đoàn đề cử và được chuẩn y của Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP.HCM. Trụ sở của Đoàn Giảng Sư đặt tại Văn phòng của Thành Hội Phật Giáo TP.HCM, số 243 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM.

Điều 6: Các thành viên của Ban Hoằng Pháp do Ban Trị Sự Thành Hội PG TPHCM chuẩn y, và Đoàn Giảng Sư do Ban Hoằng Pháp Thành Phố chuẩn y bằng một giấy quyết định và thẻ hoằng pháp.

Điều 7: Để phụ trách một số công tác chuyên môn, Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP.HCM thành lập 5 phân ban:
Phân ban đặc trách Đoàn Giảng sư
Phân ban đặc trách biên soạn giáo lý.
Phân ban đặc trách các lớp giáo lý.
Phân ban đặc trách các đạo tràng tu tập.
Phân ban đặc trách in ấn và xuất bản.

CHƯƠNG III
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ


Điều 8: Chức năng của Ban Hoằng Pháp Thành Hội PG TP.HCM là:
Biên soạn các bài giảng tiêu biểu ứng với các ngày lễ hội văn hoá Phật giáo như: Phật Đản, Vu Lan; và chương trình của các lớp giáo lý dành cho Phật tử tại Thành phố.
Mở lớp đào tạo, tập huấn ngắn ngày cho các giảng sư ở Thành phố.
Điều phối và phân bổ Đoàn giảng sư của Thành phố thuyết giảng theo yêu cầu trong các ngày lễ lớn, hoặc các đạo tràng tu học Phật pháp trong phạm vi TPHCM.
Tổ chức giao lưu, trao đổi những thành tựu kinh nghiệm hoằng pháp giữa các Tỉnh-Thành hội Phật giáo trên toàn quốc.

Điều 9: Trưởng Ban hoằng pháp:
Điều hành và chịu trách nhiệm tổng quát ngành hoằng pháp trong phạm vi TP.HCM trước Thường trực Ban Trị Sự THPG TP.HCM.
Chủ trì mọi hoạt động công tác của các Phân ban và hướng dẫn các hoạt động hoằng pháp của các giảng sư trong Thành phố.
Cấp giấy quyết định và thẻ hoằng pháp cho các thành viên Ban Hoằng Pháp và giảng sư Đoàn Thành phố.

Điều 10: Các Phó ban:
Phụ tá công việc của Trưởng ban, có thể thừa uỷ nhiệm Trưởng ban giải quyết, kiểm tra, và đôn đốc các công việc hoằng pháp trong Thành phố, khi vị Trưởng ban có duyên sự vắng mặt.
Các Phó ban tuỳ theo sở trường sẽ được mời đặc trách Trưởng phân ban

Điều 11: Thư ký:
Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động văn phòng của Ban Hoằng Pháp.
Đề xuất các kế hoạch hoằng pháp và dự thảo các văn kiện đệ trình lên Trưởng ban duyệt xét.
Lên chương trình trong các buổi họp của Ban, đồng thời báo cáo hoạt động của Ban trong các kỳ họp

Điều 12: Các Phó Thư ký trợ lý các công việc cho Thư ký, hoặc có thể thay thế Thư ký làm các công việc của Thư ký khi vị Thư ký có duyên sự vắng mặt; đồng thời chịu trách nhiệm thông tin liên lạc, truyền đạt các văn thư của Ban đến người nhận và thông tin báo chí về các hoạt động của Ban.

Điều 13: Thủ Quỹ có trách nhiệm bảo quản tốt ngân quỹ, khi thu phải viết biên nhận, khi chi phải được sự đồng ý của Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy nhiệm, và báo cáo rõ các khoản thu chi của Ban trong các kỳ họp.

Điều 14: Các Ủy viên còn lại được mời vào các Phân ban chuyên ngành, chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyên môn trong lãnh vực hoằng pháp tại TPHCM theo điều kiện khách quan khả thi.

Phân ban đặc trách Đoàn Giảng sư: triển khai các hoạt động chuyên ngành hoằng pháp, điều phối và phân bổ giảng sư đoàn của Thành phố thuyết giảng Phật pháp theo yêu cầu của Ban Hoằng Pháp trong các ngày lễ lớn, và cho các đạo tràng tu học Phật pháp tại các Tự viện, Tịnh xá… trong TP.HCM; kết hợp với Ban TTXH THPG, Ban TTXH Báo Giác Ngộ, Ban TTXH thuộc các tự viện, các nhà hảo tâm…, để hoạt động cứu tế và hoằng pháp. Các Giảng sư thuộc Đoàn Giảng Sư Thành phố phải tốt nghiệp Đại học; hoặc đã qua những khoá đào tạo, bồi dưỡng Giảng sư của Ban Hoằng Pháp Trung Ương và TP.HCM.
Phân ban đặc trách biên soạn giáo lý: chịu trách nhiệm biên soạn các bài giảng tiêu biểu, chương trình học cho các lớp đào tạo giảng sư, lớp giáo lý của Phật tử trong địa bàn TPHCM.
Phân ban đặc trách các lớp giáo lý: tổ chức, điều hành, hướng dẫn và vận động mở các lớp giáo lý Phật tử tại các Tự viện, Tịnh xá… trong địa bàn TP.HCM ngày càng đi vào nề nếp.
Phân ban đặc trách các đạo tràng tu tập: tổ chức, thành lập và vận động mở các đạo tràng thuyết giảng Phật pháp, tu tập Bát Quan Trai, tu Thiền, Tu Tịnh Độ…, trong địa bàn TP.HCM.
Phân ban đặc trách in ấn và xuất bản: có nhiệm vụ xin giấy phép xuất bản và in ấn các loại sách Phật học, băng từ thuyết giảng Phật pháp như: Cassettes, Video, CD, VCD, MP3…, nhằm phổ biến rộng rãi đến Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

CHƯƠNG IV
TÀI CHÁNH VÀ NGÂN QŨY HOẠT ĐỘNG


Điều 15: Ban Hoằng Pháp và Đoàn Giảng Sư THPG TPHCM hoạt động dựa vào nguồn tài chánh như sau:
Do Tăng Ni, Phật tử và các nhà hảo tâm đóng góp.
Tự tạo bằng các phương tiện in ấn sách, báo, các tài liệu hoằng pháp.

Điều 16: Ngân quỹ của Ban Hoằng Pháp thuộc về ngân quỹ tập thể, được sử dụng vào các công tác tổ chức, hoạt động và phát triển ngành hoằng pháp trong địa bàn TP.HCM. Không có cá nhân nào được quyền sử dụng phi pháp các tài sản của Ban Hoằng Pháp.

CHƯƠNG V
HỘI HỌP


Điều 17: Ban Hoằng Pháp THPG TPHCM sẽ họp định kỳ mỗi quý một lần vào ngày đầu tháng của các qúy, để kiểm điểm hoạt động hoằng pháp của Ban và các Phân ban, nhất là thông qua kế hoạch và chương trình của từng quý, từng năm. Trong những trường hợp cần thiết, Thường trực lãnh đạo Ban Hoằng Pháp hoặc theo yêu cầu của các Trưởng Phân ban sẽ nhóm họp bất thường để giải quyết các vấn đề quan trọng và cấp thiết.

Điều 18: Trước khi tổ chức các chương trình quan trọng, lãnh đạo Ban sẽ nhóm họp để phác thảo kế hoạch. Sau khi hoàn tất các chương đó, Ban nhóm họp để rút kinh nghiệm cho các Phật sự khác về sau.

CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Điều 19: Các thành viên của Ban Hoằng Pháp có những hoạt động tích cực, đóng góp vào sự nghiệp phát triển ngành hoằng pháp, cũng như tích cực tham gia các chính sách và phong trào truyền bá Phật pháp trong và ngoài nước của Ban sẽ được tuyên dương công đức.

Điều 20: Các thành viên nào lợi dụng danh nghĩa của Ban Hoằng Pháp để làm những việc không phù hợp với tinh thần Phật giáo, trái với nội quy Ban Hoằng Pháp, hoặc biến của công thành của riêng, lạm dụng danh nghĩa để vụ lợi cá nhân, thiếu trách nhiệm trong công tác được giao, sẽ bị chế tài, tuỳ theo mức độ vi phạm, kỷ luật nghiêm minh theo đúng giới luật Phật chế và Hiến chương, Nội qui của Giáo Hội.

CHƯƠNG VII
SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG


Điều 21: Việc sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản trong bản nội qui này sẽ do quá bán số thành viên của Ban Hoằng Pháp đồng ý thực hiện, dưới sự chấp thuận và chuẩn phê của Ban Trị Sự THPG TP.HCM.

Điều 22: Bản nội qui này gồm có 7 chương, 22 điều, do Ban Hoằng Pháp THPG TPHCM ban hành, được sự nhất trí và phê chuẩn của Thường trực Ban Trị Sự THPG TP.HCM. Hiệu lực của bản nội qui này được tính từ ngày 02/04/2006


Thành phố Hồ Chí minh, ngày 28/ 03/ 2006
TM. Ban Hoằng Pháp THPG TP.HCM
Trưởng Ban
HT. THÍCH TRÍ QUẢNG