Close

Mục đích Hoằng Pháp

 • Vai trò và nhiệm vụ của Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ

  Cận sự Nam và Cận sự Nữ được đào tạo (nhận thức đúng để trao nhiệm vụ, trở thành Hoằng pháp viên cư sĩ, nhân sự phải hội đủ: Kiến thức – năng lực – nhân cách. Và lý tưởng chính là: Tự độ – Độ tha.

 • Chuyển Hóa Sanh Thân Thành Pháp Thân

  Mọi người đều có sanh thân ngũ uẩn giống nhau, nhưng khác nhau ở công phu tu hành để chuyển đổi sanh thân thành Pháp thân. Trong ngũ uần sanh thân của chúng ta có thân vật chất và phần tinh thần. Chúng ta tu trên thân ngữ uẩn, nhưng từng bước chuyển đổi phần vật chất và tinh thần trở thành Pháp thân.

 • Truyền bá Chánh Pháp

  Qua hình bóng giải thoát và tâm hồn thánh thiện của Đức Phật đã tạo thành sức thuyết phục, cảm hóa người đến với Ngài từ bỏ việc ác, sống với việc lành.

 • Bốn yếu tố cơ bản trong công tác hoằng pháp thời hiện đại

  Nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của chư Tăng trong bất cứ lúc nào cũng gói gọn bằng lý tưởng: “Hoằng pháp là việc nhà, lợi sanh là sự nghiệp”. Nếu như giáo pháp của đức Như Lai không được xiển dương, chúng sanh không được thấm nhuần Chánh pháp an vui lợi lạc, thì chư Tăng không có lý do nào chính đáng hơn nữa để nói lên sự hiện hữu của mình trong Phật pháp.