Close

Mục đích Hoằng Pháp

 • Hoằng pháp trong giai đoạn hội nhập

  Hoằng pháp là gì? Truy tìm một định nghĩa đầy đủ để rút ra một câu trả lời trong ý nghĩa ngôn từ thật khó khăn, chúng ta có thể nói một cách tổng quát, hoằng pháp nghĩa là mang ánh sáng giác ngộ đến với tất cả chúng sanh.

 • Hoằng pháp là nghĩa vụ của người Trụ Trì

  Hoằng pháp là nghĩa vụ thiêng liêng của người con Phật: bởi vì hoài vọng của đức Phật “vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người”.

 • Suy ngẫm câu "Hoằng pháp vi gia vụ"

  Hoằng pháp là việc làm muôn đời, là việc nhà của mình (Hoằng Pháp vi gia vụ), nhìn lại qúa khứ, hướng về tương lai để chuẩn bị hành trang nhập thế.

 • Công tác hoằng Pháp trong thời kỳ Hội nhâp & Phát triển

  Đối tượng chính trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của đạo Phật là con người. Bởi con người là chủ thể của xã hội và chỉ có con người mới xây dựng nên xã hội.

 • Hoằng Pháp-lợi sanh

  oằng Pháp thị gia vụ, đó là tiêu điểm cho ngành truyền giáo trong đạo Phật.Tại sao Hoằng Pháp lợi sanh? Đó là một mệnh đề hay hai mệnh đề: Hoằng pháp - Lợi sanh?

 • Hoằng pháp là nhiệm vụ chung của hàng xuất gia

  Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp là hoài bão của chư Phật, là phương châm hoạt động của ngành Hoằng pháp nói riêng, là nhiệm vụ chung của hàng xuất gia.

 • Hai tiêu chuẩn cần thiết cho một sứ giả Hoàng Pháp

  Trong lịch sử phát triển tôn giáo, cũng như các nghành nghề thế tục, vấn đề tiêu chuẩn được đặt ra ngay từ ban đầu, dưới nhiều dạng thức, hoặc bằng văn bản viết, hoặc bằng văn bản miệng.

 • Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành

  Hoằng pháp phải được hiểu là những hành động cụ thể chứ không chỉ đơn thuần là giảng dạy lý thuyết

 • Phẩm Hạnh Tỳ Kheo

  Đức Thế Tôn dạy rằng: “-Bậc thiện tri thức, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy đem lại sự tốt đẹp cho người khác” (Maha Magga)

 • Giới thiệu đạo Phật

  Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Đông Bắc Ấn độ để giảng dạy con đường giải thoát mà Ngài đã tìm ra. Rất nhiều người đã quy y với Ngài, trở thành các tu sĩ nam và nữ hoặc các đệ tử cư sĩ.

1 2 Tiếp