Close

Mục đích Hoằng Pháp

 • Truyền bá Chánh Pháp

  Qua hình bóng giải thoát và tâm hồn thánh thiện của Đức Phật đã tạo thành sức thuyết phục, cảm hóa người đến với Ngài từ bỏ việc ác, sống với việc lành.

 • Chuyển Hóa Sanh Thân Thành Pháp Thân

  Mọi người đều có sanh thân ngũ uẩn giống nhau, nhưng khác nhau ở công phu tu hành để chuyển đổi sanh thân thành Pháp thân. Trong ngũ uần sanh thân của chúng ta có thân vật chất và phần tinh thần. Chúng ta tu trên thân ngữ uẩn, nhưng từng bước chuyển đổi phần vật chất và tinh thần trở thành Pháp thân.

 • Giới thiệu đạo Phật

  Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Đông Bắc Ấn độ để giảng dạy con đường giải thoát mà Ngài đã tìm ra. Rất nhiều người đã quy y với Ngài, trở thành các tu sĩ nam và nữ hoặc các đệ tử cư sĩ.

 • Phẩm Hạnh Tỳ Kheo

  Đức Thế Tôn dạy rằng: “-Bậc thiện tri thức, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy đem lại sự tốt đẹp cho người khác” (Maha Magga)

 • Hoằng pháp là phải hướng dẫn Pháp hành

  Hoằng pháp phải được hiểu là những hành động cụ thể chứ không chỉ đơn thuần là giảng dạy lý thuyết

 • Hai tiêu chuẩn cần thiết cho một sứ giả Hoàng Pháp

  Trong lịch sử phát triển tôn giáo, cũng như các nghành nghề thế tục, vấn đề tiêu chuẩn được đặt ra ngay từ ban đầu, dưới nhiều dạng thức, hoặc bằng văn bản viết, hoặc bằng văn bản miệng.

 • Hoằng pháp là nhiệm vụ chung của hàng xuất gia

  Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp là hoài bão của chư Phật, là phương châm hoạt động của ngành Hoằng pháp nói riêng, là nhiệm vụ chung của hàng xuất gia.

 • Hoằng Pháp-lợi sanh

  oằng Pháp thị gia vụ, đó là tiêu điểm cho ngành truyền giáo trong đạo Phật.Tại sao Hoằng Pháp lợi sanh? Đó là một mệnh đề hay hai mệnh đề: Hoằng pháp - Lợi sanh?

 • Công tác hoằng Pháp trong thời kỳ Hội nhâp & Phát triển

  Đối tượng chính trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của đạo Phật là con người. Bởi con người là chủ thể của xã hội và chỉ có con người mới xây dựng nên xã hội.

 • Suy ngẫm câu "Hoằng pháp vi gia vụ"

  Hoằng pháp là việc làm muôn đời, là việc nhà của mình (Hoằng Pháp vi gia vụ), nhìn lại qúa khứ, hướng về tương lai để chuẩn bị hành trang nhập thế.

1 2 Tiếp