Close

Hội thi giáo lý

  • Hội thi diễn giảng và báo tường dành cho Tăng Ni

    Nhằm phát huy tinh thần tu, học trong các trường hạ cũng như phát hiện những nhân tố năng khiếu trong ngành Hoằng pháp đem lại lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM sẽ tổ chức “Hội thi diễn giảng và báo tường” trong mùa An cư kiết hạ PL.2557-DL.2013 tại TP.HCM cho chư Tăng Ni hành giả an cư các trường hạ.