Close

Tin tức

Chương trình tuần lễ Phật Đản 2015

25/05/2015 3:39 SA

Hưởng ứng chào mừng Lễ Phật Đản  PL 2559 - DL 2015 của Trung Ương Giáo Hội và GHPGVN TP HCM, Ban Hoằng Pháp TP HCM tổ chức thuyết giảng tuần lễ Phật Đản ở 5 lễ đài lớn thuộc thành phố: Việt Nam Quốc Tự Quận 10, Chùa Ần Quang Quận 10, Chùa Xá Lợi Quận 3, Chùa Phổ Quang Quận Tân Bình, và chùa Vạn Phật (Quận 5). Lịch giảng cụ thể như sau:


VIỆT NAM QUỐC TỰ Quận 10


NGÀY MÙNG 8 THÁNG 4 – ẤT MÙI (25/05/2015)

05 giờ 00: Tăng Ni Phật tử vân tập về chùa Việt Nam Quốc Tự

06 giờ 00: RƯỚC PHẬT ĐẢN SANH TỪ CHÙA ẤN QUANG đến Việt Nam Quốc Tự làm lễ tắm Phật.

08 giờ 00: Tụng kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích Nhật Từ phụ trách)

NGÀY MÙNG 9 THÁNG 4 - ẤT MÙI (26/05/2015)

05 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích Quang Thạnh phụ trách)

NGÀY 10 THÁNG 4 - ẤT MÙI (27/05/2015)

05 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích Tắc Huê phụ trách)

NGÀY 11 THÁNG 4 - ẤT MÙI (28/05/2015)

05 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích Nguyên Hạnh phụ trách)

NGÀY 12 THÁNG 4 - ẤT MÙI (29/05/2015)

05 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: HT. Thích Nguyên Thiện phụ trách)

NGÀY 13 THÁNG 4 - ẤT MÙI (30/05/2015)

05 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

 (Do: TT. Thích Thiên Quý phụ trách)

NGÀY 14 THÁNG 4 - ẤT MÙI (31/05/2015)

05 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

18 giờ 00: SÁM HỐI

19 giờ 00: Văn Nghệ

(Do: Đoàn Cải Lương Thanh Nga phụ trách)

NGÀY 15 THÁNG 4 - ẤT MÙI (01/06/2015)

04 giờ 00: RƯỚC LỄ SANH THẦN

(Trổi 12 hồi chuông trống Bát Nhã)

05 giờ 00: THAM DỰ LỄ PHẬT ĐẢN – PL.2559

tại Lễ Đài Việt Nam Quốc Tự - Q.10

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: Văn Nghệ


CHÙA ẦN QUANG Quận 10


NGÀY MÙNG 8 THÁNG 4 – ẤT MÙI (25/05/2015)

05 giờ 00: Tăng Ni Phật tử vân tập về chùa Ấn Quang

06 giờ 00: RƯỚC PHẬT ĐẢN SANH

18 giờ 00: LỄ TẮM PHẬT – KHAI KINH

NGÀY MÙNG 9 THÁNG 4 - ẤT MÙI (26/05/2015)

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích Nguyên Tâm phụ trách)

NGÀY 10 THÁNG 4 - ẤT MÙI (27/05/2015)

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: ĐĐ. Thích Quang Thạnh)

NGÀY 11 THÁNG 4 - ẤT MÙI (28/05/2015)

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: ĐĐ. Thích Thiện Quý phụ trách)

NGÀY 12 THÁNG 4 - ẤT MÙI (29/05/2015)

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh phụ trách)

NGÀY 13 THÁNG 4 - ẤT MÙI (30/05/2015)

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

 (Do: TT. Thích Phước Tiến phụ trách)

NGÀY 14 THÁNG 4 - ẤT MÙI (31/05/2015)

18 giờ 00: SÁM HỐI

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích Nhật Từ phụ trách)

NGÀY 15 THÁNG 4 - ẤT MÙI (01/06/2015)

18 giờ 00: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: HT. Thích Minh Chơn phụ trách)


CHÙA XÁ LỢI Quận 3


NGÀY MÙNG 6 THÁNG 4 – ẤT MÙI (25/05/2015)

16 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. LaMa Nêpan)

NGÀY MÙNG 7 THÁNG 4 - ẤT MÙI (26/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh)

NGÀY MÙNG 8 THÁNG 4 – ẤT MÙI (25/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: ĐĐ. Thích Chánh Định)

NGÀY MÙNG 9 THÁNG 4 - ẤT MÙI (26/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích Pháp Đăng)

NGÀY 10 THÁNG 4 - ẤT MÙI (27/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích Hoằng Dự)

NGÀY 11 THÁNG 4 - ẤT MÙI (28/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: ĐĐ. Thích Thiện Thuận)

NGÀY 12 THÁNG 4 - ẤT MÙI (29/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: ĐĐ. Thích Quang Thạnh)

NGÀY 13 THÁNG 4 - ẤT MÙI (30/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

 (Do: ĐĐ. Thích Tuệ Nhật)

NGÀY 14 THÁNG 4 - ẤT MÙI (31/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích Bửu Chánh)

NGÀY 15 THÁNG 4 - ẤT MÙI (01/06/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

 (Do: ĐĐ. Thích Phước Tiến)


 CHÙA PHỔ QUANG Quận Tân Bình


NGÀY MÙNG 8 THÁNG 4 – ẤT MÙI (25/05/2015)

18 giờ 30: Tụng kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. THÍCH NGUYÊN HẠNH)

NGÀY MÙNG 9 THÁNG 4 - ẤT MÙI (26/05/2015)

18 giờ 30: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. THÍCH TẮC HUÊ)

NGÀY 10 THÁNG 4 - ẤT MÙI (27/05/2015)

18 giờ 30: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. Thích THIỆN QÚY)

NGÀY 11 THÁNG 4 - ẤT MÙI (28/05/2015)

18 giờ 30: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. THÍCH QUANG THẠNH)

NGÀY 12 THÁNG 4 - ẤT MÙI (29/05/2015)

18 giờ 30: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: Văn Nghệ

NGÀY 13 THÁNG 4 - ẤT MÙI (30/05/2015)

18 giờ 30: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

 (Do: HT. THÍCH NGUYÊN THIỆN)

NGÀY 14 THÁNG 4 - ẤT MÙI (31/05/2015)

18 giờ 30: Sám Hối

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: HT. Thích Minh Chơn)

NGÀY 15 THÁNG 4 - ẤT MÙI (01/06/2015)

18 giờ 30: Tụng Kinh Khánh Đản

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. THÍCH NGUYÊN TÂM)


CHÙA VẠN PHẬT Quận 5


NGÀY MÙNG 8 THÁNG 4 – ẤT MÙI (25/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. THÍCH NHẬT TU)

NGÀY MÙNG 9 THÁNG 4 - ẤT MÙI (26/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: SC. THÍCH NỮ CHẤN TỊNH)

NGÀY 10 THÁNG 4 - ẤT MÙI (27/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: SC . THÍCH NỮ CHẤN TRÍ)

NGÀY 11 THÁNG 4 - ẤT MÙI (28/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. THÍCH DUY TRẤN)

NGÀY 12 THÁNG 4 - ẤT MÙI (29/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: SC . THÍCH NỮ CHẤN THƯỜNG)

NGÀY 13 THÁNG 4 - ẤT MÙI (30/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

 (Do: SC. Thích NỮ Ý THIỆN)

NGÀY 14 THÁNG 4 - ẤT MÙI (31/05/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

(Do: TT. THÍCH NHỨT QUANG)

NGÀY 15 THÁNG 4 - ẤT MÙI (01/06/2015)

19 giờ 00: THUYẾT PHÁP

       (Do: ĐĐ. THÍCH LỆ MINH)